Thông cáo báo chí
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ Công bố Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh (9/3/2017 07:55)

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo về việc Công bố Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh

               1. Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố;

Ban Giám đốc Cảnh sát PC&CC Thành phố đã tập trung xây dựng, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 144 và 145/QĐ-PCCC-P1 ngày 23/02/2017 của Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên cơ sở Quy chế và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố đã tập trung xây dựng, thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức chuyển hồ sơ cho cấp lãnh đạo có thẩm quyền quyết định, sau đó trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Cán bộ làm việc tại đây đều phải đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc được giao; có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm; có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác; không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác nằm ngoài quy định chung.

Hôm nay, ngày 09 tháng 3 năm 2017, Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh chính thức Công bố Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh và khánh thành Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảnh sát PC&CC Thành phố

2. Nội dung cơ bản của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Cảnh sát PC&CC Thành phố

a) Đối với Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảnh sát PC&CC Thành phố

Quy chế này quy định việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát PC&CC Thành phố và cá nhân, tổ chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy và quy định cách thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cảnh sát PC&CC Thành phố theo quy trình một cửa như sau:

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Các cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảnh sát PC&CC Thành phố, tại địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Bước 2: Chuyển hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và đính kèm vào hồ sơ; Đồng thời, chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

* Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy trình đối với từng loại thủ tục hành chính.

* Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Cán bộ thu ngân thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy định;

b) Đối với Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát PC&CC Thành phố, Cảnh sát PC&CC Thành phố đã cụ thể hóa các bước thực hiện theo thẩm quyền giải quyết 14 thủ tục hành chính, gồm:

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2. Thủ tục: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

3. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

4. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

5. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

6. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

7. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

8. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

9. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

10. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

11. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

12. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

13. Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

14. Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

3. Đến nay, Cảnh sát PC&CC Thành phố đã triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1 và 2. Quy chế, Quy trình giải quyết 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát PC&CC Thành phố và các biểu mẫu liên quan đã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cảnh sát PC&CC Thành phố, trụ sở các Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện và trên trang thông tin điện tử (website) của Cảnh sát PC&CC Thành phố. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sẽ được cung cấp hoặc tải miễn phí trên website của Cảnh sát PC&CC Thành phố.

Trong quá trình triển khai, sẽ không tránh khỏi việc phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Cảnh sát Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận tất cả những ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức, người dân và cơ quan báo đài, chúng tôi sẽ tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp, nhằm phục vụ hiệu quả hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 30 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2

Xem tin theo ngày

Ngày
NỔI BẬT
  Công tác tuyên truyền có vai trò vô cùng quan trọng và mang tính tiên phong
  Trưởng Phòng PC07 thăm và làm việc với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3
  Hiểm họa ngầm tại các cơ sở phế liệu
  Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND TP về công tác PCCC
  PC07 - CATP: Ổn định tổ chức, thường trực sẵn sàng chiến đấu
  Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường hầm sông Sài Gòn
  Công an nhân dân Việt Nam - 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
  Huyện Củ Chi: thực tập phương án tại Xí Nghiệp Cảnh Dương
  Huyện Củ Chi: Siêu thị điện máy Chợ Lớn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ
  Quận 6: Thực tập phương án tại chung cư Summer Square
VIDEO CLIP

 

Liên kết website

 

 

Số lượt truy cập
40884877
 

Trang chủ    |Liên hệ    |Hỏi đáp

 

Website Phòng Cảnh sát PC,CC&CN,CH (PC07) - CA TPHCM

Số 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy phép: 13/GP-BC ICP của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008
Số ĐT: (028) 39 20.09.96 & (028) 39 20.10.39 - Email: spccc@tphcm.gov.vn

Mọi tin, bài, hình ảnh, video clip, gửi đến Email: websitepccchcm@tphcm.gov.vn
®
Ghi rõ nguồn "114 CA TPHCM" khi sử dụng, phát hành lại thông tin từ Website này.